HIVHAT ÉS RENDELHET A

06 20 517 3572 MOBILSZÁMON

Tehertaxi Szolgáltató

("Szállító") Általános Szerződési Feltételei Termékek, Kereskedelmi áruk

Szállítására, illetve Szolgáltatások Nyújtására ("ÁSZF")

A jelen ÁSZF a belföldi szállítási szerződésekre alkalmazandó.

- Hatályos: 2018. januártól -

 I.    ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A Szállító és a Megrendelő közötti a Szállító szállítmányaival (a továbbiakban: "Szállítmányok") és/vagy az általa nyújtandó szolgáltatásokkal kapcsolatban létrejövő szerződéses kapcsolatainak alapvető feltételeit az egyedi szerződés ("Egyedi Szerződés") és a jelen ÁSZF szabályozza. Az Egyedi Szerződés a Szállító árajánlata és a Megrendelő megrendelése alapján a Szállítmányok leszállítására irányuló, a felek egybehangzó akaratnyilvánítását tükröző kijelentés vagy dokumentum. Az Egyedi Szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések az irányadóak. A jelen ÁSZF a Megrendelő által a Szállítótól megrendelendő Szállítmányokra vonatkozó valamennyi megrendelése tekintetében irányadó.

          A jelen ÁSZF, és az Egyedi Szerződés együtt képezik a felek közötti, az adott Szállítmányok megrendelésére   vonatkozó teljes megállapodást. A megrendelés elküldésével a Megrendelő az aktuális ÁSZF rendelkezéseit   az ÁSZF áttanulmányozását követően kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. A Megrendelő továbbá kijelenti, hogy a Ptk. 205/B.§ (2) bekezdése alapján az ÁSZF nem tartalmaz olyan feltételeket, amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy a felek között korábban alkalmazott szerződés valamely kikötésétől eltérnek. A Megrendelő tudomásul veszi hogy a Szállításhoz szükséges adatait önként adja meg a megrendeléskor amit a Szállító nem őríz meg és nem adja tovább. Ennek részleteit a rendelkező „Adatkezelési Szabályzat” tartalmazza.

 1. A Szállító által szállított Szállítmányok részletes felsorolását a jelen ÁSZF alapján megkötött Egyedi Szerződések tartalmazzák.
 2. A Megrendelő telefonon vagy emailen árajánlatot kérhet a Szállítótól a Szállítmányokra vonatkozóan. A Megrendelőtől érkezett árajánlat kérés alapján a Szállító szóban vagy írásban tételes árajánlatot juttat el a Megrendelőhöz. Az árajánlat általában az alábbi tételeket tartalmazhatja: (i) a Szállítmányok megnevezését és leírását, beleértve az esetlegesen Szállító által nyújtandó szolgáltatások meghatározását és specifikációját; (ii) a Szállítési árat és a Szállító által felszámított díjakat; (iii) ajánlati kötöttség időtartamát, illetve (iv) a Szállító által feltüntetett egyéb lényeges feltételeket (pl. szállítási-, részszállítási ütemterv, teljesítési határidők, fizetési ütemterv).

A Megrendelő a részére megadott árajánlatot írásbeli vagy szóbeli megrendeléssel, és cégszerűen aláírva jogosult elfogadni a tételes árajánlatban Szállító által meghatározott ajánlati kötöttség lejártáig. Amennyiben Megrendelő az ajánlati kötöttség lejártát követően juttatja el a jelen bekezdésben meghatározott módon aláírt megrendelést Szállítónak, akkor Szállító mentesül az ajánlati kötöttsége alól, és a megrendelés kizárólag Szállító külön, írásbeli elfogadása (visszaigazolás) útján válik kötelező érvényűvé.

Szállító ajánlati kötöttségét az adott tételes árajánlat tartalmazza. Amennyiben a tételes árajánlat nem rendelkezik az ajánlati kötöttség időtartamáról, akkor úgy kell tekinteni, hogy az ajánlati kötöttség időtartama a tételes árajánlat kézhezvételét követő tizenöt (15) naptári nap.

Megrendelő és Szállító között kizárólag abban az esetben jön létre Egyedi Szerződés, amennyiben Megrendelő a fenti bekezdésben meghatározott ajánlati kötöttség lejártát megelőzően juttatja el Szállítóhoz a Szállító tételes árajánlatában foglaltakkal tartalmilag mindenben megegyező megrendelését, illetve, ha a Szállító tételes árajánlatában foglaltakkal minden tekintetben megegyező megrendelést Szállító az ajánlati kötöttség lejártát követően kapja kézhez, és a Szállító írásban nyilatkozik annak elfogadásáról. Ha a Megrendelő az árajánlat tartalma szerint rendeli meg a Szolgáltatást a Szállítótól, akkor az írásbeli megrendelés Szállító által történő kézhezvételével a felek között létrejön az Egyedi Szerződés.

Amennyiben a Megrendelő nem az árajánlatban meghatározott tartalommal küldi meg a megrendelést, úgy erre külön felhívja a Szállító figyelmét. Ezen értesítés új ajánlatkérésnek minősül, ilyen esetben a Szállító az értesítés alapján új árajánlatot készít, amelyet eljuttat a Megrendelő részére. A Megrendelő az új árajánlat kézhezvételét követően a Szállítmányokat az ÁSZF fentiekben meghatározott rendelkezései szerint jogosult megrendelni.

 1. A Szállító fenntartja szellemi alkotásokhoz fűződő jogait és/vagy szerzői jogvédelem alapján őt megillető jogait az általa készített árajánlatokra, tervekre és egyéb más dokumentumokra vonatkozóan (a továbbiakban: "Dokumentumok"). Ezen Dokumentumokat a Megrendelő csak a Szállító előzetes hozzájárulása alapján teheti harmadik személyek számára hozzáférhetővé. A Szállító kérésére a Megrendelő köteles a Dokumentumokat haladéktalanul neki visszaszolgáltatni, amennyiben a Megrendelő az Egyedi Szerződést nem a Szállítóval köti meg. A fenti rendelkezések a Megrendelő Dokumentumaira is megfelelően irányadóak. Ezen Dokumentumok a teljesítésben, a Szállító alvállalkozóiként közreműködő harmadik személyek számára hozzáférhetővé tehetők.

A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az árajánlatok és megrendelések, a jelen ÁSZF és az Egyedi Szerződés tényét, feltételeit, valamint a jelen ÁSZF és az Egyedi Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot bizalmasan kezelik, azt nem teszik hozzáférhetővé, illetve nem hozzák harmadik személy tudomására. Üzleti titoknak minősül a felek gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása valamelyik fél jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné.

 1. A jelen ÁSZF-ben használt "kártérítési igény" kifejezés magában foglalja a kártalanítást indokolatlan kiadások tekintetében is.


 1. ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS BESZÁMÍTÁS
 2. Az árak tartalmazzák a szállítást de a csomagolás díját nem, kivéve, ha a felek az Egyedi Szerződésben ettől eltérően állapodtak meg.

      Az árak a mindenkor hatályos ÁFA-t azonban nem tartalmazzák.

 1. Ha az Egyedi Szerződés értelmében a Szállító összeszerelési, illetve üzembe helyezési feladatokat is köteles végezni, és a felek másként nem állapodtak meg, a Megrendelő köteles a megállapodott díjazást és bármilyen járulékos költséget, amelyet a vonatkozó Egyedi Szerződés tartalmaz, így például utazási vagy szállítási költséget, vagy egyéb járulékot megfizetni.
 2. A fizetéseket a Szállító által meghatározott pénznemben és módon külön költségek levonása vagy beszámítása nélkül köteles a Megrendelő teljesíteni a szállítás befejeztével.
 3. A Megrendelő csak olyan követeléseket számíthat be, amelyeket a Szállító írásban elismert, nem vitatottak, vagy amelyeket jogerősen megítéltek.

III.    TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

 1. A Szállító a tulajdonjogát mindaddig fenntartja a Szállítmányok tekintetében ("Tulajdonjog Fenntartással Érintett Áruk"), ameddig a Megrendelő a Szállítót a vonatkozó Egyedi Szerződésből és a jelen ÁSZF-ből származó valamennyi igény tekintetében ki nem elégítette.
 2. A tulajdonjog fenntartása alatt a Megrendelő a Tulajdonjog Fenntartással Érintett Árukat nem zálogosíthatja el, illetve más módon biztosítékul nem kötheti le. A Szállítmányok szokásos kereskedelmi forgalomban és azon feltétel mellett értékesíthetők a viszonteladók számára, ha a vevő kifizeti a viszonteladónak a fenti Szállítmányok ellenértékét, vagy a tulajdonjogot akkor ruházza át a vevőre, ha a vevő az esedékes fizetést teljesíti és a viszonteladó a Szállító javára a fizetést teljesíti.
 3. A Megrendelő köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szállítót, ha a Szállítmányokat lefoglalják, vagy harmadik személy részéről bármely beavatkozás történik.
 4. Amennyiben a Megrendelő a fentiekben leírt kötelezettségét megszegi, vagy a fizetési kötelezettségének időben nem tesz eleget, vagy valamely egyéb módon kötelezettségét megszegi, a Szállító jogosult lesz az adott Egyedi Szerződéstől elállni, vagy azt rendkívüli felmondással felmondani, és a Tulajdonjog Fenntartással Érintett Árukat visszaszállítani, visszatartani, amennyiben a Megrendelő ezen kötelezettségeinek a Szállító által a szerződésszegés orvoslására meghatározott ésszerű határidőn belül sem tesz eleget. A Megrendelő köteles a Tulajdonjog Fenntartással Érintett Árukat visszaadni. Az a tény, hogy a

             Szállító a Tulajdonjog Fenntartással Érintett Árukat visszaszállítja és/vagy tulajdonjog fenntartását gyakorolja, vagy ezeket a Tulajdonjog Fenntartással Érintett Árukat zár alá veszi, önmagában nem jelenti az adott Egyedi Szerződéstől való elállást, vagy rendkívüli felmondást, hacsak a Szállító ezt kifejezetten írásban ki nem jelenti.

 1. Ha a Megrendelő a jelen ÁSZF illetve az adott Egyedi Szerződés szerinti bármely kötelezettségét neki felróható okból késve teljesíti, köteles a késedelem eredményeképpen a Szállítónál felmerült ésszerű többletköltségeket a Szállítónak maradéktalanul megfizetni.

 1. SZÁLLÍTÁSOK HATÁRIDEJE; KÉSEDELEM
 2. Szállítási határidőkre az Egyedi Szerződésben foglaltak az irányadóak. A Szállító időbeli teljesítésének az a feltétele, hogy a Megrendelő minden dokumentumot, a szükséges engedélyeket és jóváhagyásokat, különösen a kapcsolódó terveket időben a Szállítónak átadja, továbbá a Megrendelő a megállapodott fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíti. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek időben, a szállítási határidők a Megrendelő késedelmével automatikusan meghosszabbodnak.
 3. A határidő teljesítettnek tekintendő, ha:
 4. a) összeszerelés és üzembe helyezés nélküli szállítás esetén akkor, amikor a Szállítmányt a Szállító az Egyedi Szerződésben kikötött időpontban és az Egyedi Szerződésben megadott teljesítési helyen a Megrendelőnek átadta. A határidő teljesítettnek tekintendő akkor is, ha a Szállítmány határidőn belüli készre jelentése esetén a Megrendelő az átvétellel késedelembe esik.
 5. b) összeszereléssel és üzembe helyezéssel egybekötött szállítás esetén abban az időpontban, amikor az összeszerelés és az üzembe helyezés az Egyedi Szerződésben kikötött időpontban megtörtént.
 6. Ha az Egyedi Szerződésben foglalt határidőket a felek vis maior, úgymint mozgósítás, háború, felkelés vagy egyéb hasonló esemény, például sztrájk vagy vesztegzár, rendkívüli természeti körülmények (árvíz, tűzvész, stb.) bekövetkezése miatt nem tartják be, akkor a határidők megfelelően meghosszabbodnak.
 7. Ha a Szállító neki felróható okból késve teljesít, a Megrendelő kötbért követelhet a késedelem minden befejezett hete után, melynek összege megegyezik a Szállítmányok késedelemmel érintett és ezért használatba nem vehető része nettó árának 0,5%-val, azonban a kötbér maximális összege a késedelemben lévő Szállítmányok árának 5%-t nem haladhatja meg.
 8. Amennyiben a Megrendelő kérésére a Szállítmányok átadása több mint 1 hónappal azok készre jelentését követően történik, a Megrendelőnek raktározási díjat számolhat fel a Szállító minden további megkezdett hónapra, mely a Szállítmány érintett része bruttó árának 0,5%-a. A raktározási díj nem haladhatja meg a Szállítmány érintett része bruttó árának 5%-át. A szerződő felek bizonyíthatják, hogy magasabb, illetve bizonyos esetekben alacsonyabb raktározási díj keletkezett.

V.    KÁRVESZÉLY ÁTSZÁLLÁSA

 1. A kárveszély a Megrendelőre akkor száll át, amikor a Szállítmányt Szállító Megrendelőnek átadta. A Megrendelő külön írásbeli kérésére és költségére a Szállító a Szállítmányt a szokásos fuvarozási károk ellen biztosítja.
 2. A kárveszély a Megrendelőre száll, ha a Szállítmány átvétele a Megrendelőnek felróható okból késedelmesen történik, vagy ha a Megrendelő alapos ok nélkül, minőségi hiba megjelölése nélkül tagadta meg a Szállítmányok átvételét.
 3. Összeszerelés és üzembe helyezés

Amennyiben arról a felek írásban másként nem állapodnak meg az összeszerelés és üzembe helyezés az alábbi rendelkezések szerint történik:

 1. A Megrendelő saját költségére és megfelelő időben biztosítja a következőket:
 2. a) minden az Egyedi Szerződés tárgyát nem képező kiegészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges ideértve a személyzetet, az építő anyagok valamint a szerszámok biztosítását,
 3. b) az összeszereléshez szükséges felszerelés és anyagok, állványok, és egyéb eszközök üzembe helyezését, valamint üzem- és kenőanyag beszerzését,
 4. c) energia és vízszolgáltatás a felhasználási ponton, ideértve a csatlakozásokat, a fűtést, és a világítást,
 5. d) a szükséges védőruházatot és védő eszközöket, melyek megfelelnek a különleges helyszín különleges követelményeinek.
 6. Mielőtt az üzembe helyezési munkálatok megkezdődnének a Megrendelő köteles önként minden rejtetten vezetett elektromos, gáz és vízvezetékekről vagy egyéb hasonló berendezésekről rendelkezésre álló információt, valamint szükséges adatot hozzáférhetővé tenni.
 7. Amennyiben az összeszerelés vagy üzembe helyezés a Szállító hibáján kívüli körülmények miatt történik késedelmesen, akkor a III. fejezet 5. pontja értelmében Megrendelő köteles viselni az állásidőre eső ésszerű költségeket, illetve a Szállító vagy az összeszerelő személyzet további utazási költségeit.

VII.      A Szállítmány átvétele

A Megrendelő nem jogosult a Szállítmány átvételét kisebb vagy nem látható hibákra hivatkozva megtagadni. Kisebb hibának tekintendő valamely Szállítmány olyan hibája, amely az adott termék rendes használata, működése körében történő használatát lényeges mértékben nem befolyásolja és az adott Szállítmány funkcionalitását, működését, karbantartását és fejlesztését nem érinti.

VIII.                 MINŐSÉGI HIBA

A Szállító a minőségi hibákért (a továbbiakban: "Hiba") alábbiak szerinti felelősséggel tartozik:

 1. A Szállító saját belátása szerint köteles ingyenesen megjavítani vagy kicserélni a hibás Szállítmányt, illetve újból teljesíteni a hibás szolgáltatást feltéve, hogy a Hiba a kárveszélyviselés átszállásakor már létezett.
 2. Megrendelő köteles a Hibáról haladéktalanul írásban jelentést tenni a Szállító részére.
 3. A Szállító köteles a hibás Szállítmányokat ésszerű időn belül kijavítani vagy kicserélni.
 4. A Megrendelő a kiegészítő teljesítéssel kapcsolatban felmerült költségek vonatkozásában, beleértve többek között az utazási, szállítási és anyagköltségeket, munkadíjakat, nem támaszthat igényt. Abban az esetben, ha ezen költségek azért magasabbak a tervezettnél, mert a Szállítmányt a Megrendelő telephelye helyett egy másik helyre kell szállítani, ez az eltérő helyre történő szállítás a Szállítatót/megrendelőt terheli
 5. A Szállító felelősséggel tartozik a Megrendelőnek a Szállító késedelmes vagy hibás teljesítése miatt a Megrendelőnek okozott kárért. Minden esetben kizárt a Szállító felelőssége a közvetett kárért, így különösen az elmaradt haszonért, termeléskieséséért, adatvesztésért. A felelősség az Egyedi Szerződéssel érintett valamennyi káresemény vonatkozásában a károkozással érintett Egyedi Szerződés összegére korlátozódik. A kártérítés mértékének korlátozása nem vonatkozik a rosszhiszeműen eltitkolt Hibákra, továbbá arra, ha a Szállító által szándékos vagy súlyos gondatlanságból vagy bűncselekménnyel okozott károkra, illetve életben, testi épségben vagy egészségben okozott károkra. A jelen VIII. fejezetben meghatározott igényeken kívül minden egyéb Hiba esetén fennálló Megrendelői igény, vagy az Egyedi Szerződés, ill. jelen ÁSZF megszegéséből eredő igény ki van zárva. A felek rögzítik, hogy a Ptk. 314.§-nak (2) bekezdése alapján fentiekben megállapított kártérítési felelősséget korlátozták, mivel a Szállítmány árai ezen kikötésre tekintettel kerültek megállapításra.
 6. A teljesítés lehetetlenülése; a szerződés módosítás
 7. A szállítás lehetetlenülése esetén Megrendelő jogosult a szállítótól csere/helyettesító szállítást vagy lehetőséget kérni kivéve, ha a lehetetlenülésért nem a Szállító a felelős. Ha a Megrendelt szállítás műszaki, baleseti, fizikai vagy technikai okok miatt nem lehetséges, erről a Szállító a tudomására jutástól számított 1 órán belül köteles a Megrendelőt tájékoztatni, és más időpontot a rendelkezésére felajánlani. Minden esetben kizárt a Szállító felelőssége a közvetett kárért, így különösen az elmaradt haszonért, termeléskieséséért, adatvesztésért.
 8. Amennyiben a IV. fejezet 3. pontja tekintetében olyan előre nem látható esemény következik be, amely lényegében megváltoztatja a Szállítmány értékét vagy tartalmát, vagy amely jelentős hatással van a Szállító üzleti tevékenységére, akkor a vonatkozó Egyedi Szerződést az ésszerűség és a jóhiszeműség szabályai figyelembevételével módosítani kell. Amennyiben ez gazdasági okok miatt nem várható el a Szállítótól, akkor a Szállító jogosult az adott Egyedi Szerződéstől elállni. Amennyiben a Szállító gyakorolni kívánja elállási jogát, akkor köteles erről haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt az eset utóhatásairól történő tudomást szerzést követően. Ezt abban az esetben is alkalmazni kell, ha korábban a Megrendelővel a szállítási határidő meghosszabbításáról döntés született.
 9. Vitarendezés helye és alkalmazandó jog
 10. Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy kikötik – hatáskörtől függően – a Fővárosi Bíróság, illetve a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
 11. A jelen ÁSZF-re, illetve az annak alapján kötött Egyedi Szerződésekre a magyar jog az irányadó.

IX.       FENNTARTÁSI ZÁRADÉK

A szerződés teljesítésének a Szállító részéről az a feltétele, hogy a teljesítést ne gátolják külkereskedelmi jogi nemzeti vagy nemzetközi előírások, továbbá embargók (és/vagy egyéb szankciók).

 1. Rendkívüli felmondás
 2. A jelen ÁSZF-ben illetve Egyedi Szerződésben meghatározott megszüntetéshez való egyéb jogokon túl bármely fél az adott Egyedi Szerződést felmondhatja, ha a másik fél az Egyedi Szerződést súlyosan megszegte, és nem tesz meg minden ésszerű lépést a szerződésszegés orvoslása érdekében az erre vonatkozó értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül.

Kérjen ajánlatot

 

Adatkezelési tájékoztató

 I.  Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: infotv.), melynek hatályos szövege az alábbi linken olvasható: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: munka tv.) 10. § -a, melynek hatályos szövege az alábbi linken olvasható: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200001.TV

II. Kapcsolatfelvétel céljából megadott adatok kezelése

Ha Ön kapcsolatba szeretne lépni a Magic Expressz Bt.-vel (a továbbiakban: Társaság) annak honlapján keresztül, akkor ezt a „Kapcsolat” menüpont alatt teheti meg, a felsorolt elérhetőségek választásával. Az itt megadott személyes adatait (név, telefon, email cím) az alábbiak szerint kezeljük:

 1. a) Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön előzetes hozzájárulása, és önkéntes megadása.

 1. b) Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Önnel történő kapcsolatfelvétel, árajánla adása és kapcsolattartás, a megrendelt szolgáltatás elvégzéséhez.

 1. c) A kezelt adatok köre

A Társaság a következő adatokat kezeli: név, e-mail cím, telefonszám (amennyiben a telefonos visszahívást részesíti előnyben), üzenet szövege, az Ön előzetes hozzájárulása az adatkezeléshez. Kérjük, hogy csak annyi személyes adatot adjon meg, amennyit feltétlenül szükségesnek tart a szolgáltatás megrendeléséhez.

 1. d) Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az Ön kapcsolatfelvétele napjától számított 1 hónap. Ezen időtartam alatt az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a weboldal “Kapcsolat” menüpontja alatt, e-mail címre küldött levelében.

 1. e) Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatok kezelésére a Társaság részéről a kapcsolattartásra kijelölt személyek jogosultak. A Társaság a kezelt adatokat harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adja át, és nem adja tovább, kivéve, ha azt egy erre jogosult hatóság kéri.

III.  Az adatok biztonsága

Az adatok elektronikus formában, jogosulatlan hozzáféréstől védetten kerülnek tárolásra, legfeljebb 30 napig.

IV.  Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Társaságnál kezelt személyes adataival összefüggésben Ön:

 1. a) tájékoztatást kérhet azok tartalmáról, kezelésük módjáról,
 2. b) módosítást kérhet, amennyiben adataiban, elérhetőségeiben változás történt,
 3. c) zárolást kérhet adatai kezelésének korlátozása céljából,
 4. d) kérheti a kezelt adatainak törlését,
 5. e) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség vagy harmadik fél érdekében történik, illetve, ha adatai átadása üzletszerzés, közvélemény- vagy egyéb kutatás céljából történik.

Kérését, tiltakozását az I. pontban megadott e-mail címünkre küldheti el részünkre, melyre 30 nap határidővel írásban válaszolunk.

V.   Az Ön jogorvoslati lehetőségei

A Társaság teljes mértékben tiszteletben tartja az Ön személyes adataihoz fűződő jogait, ezért az Ön adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és a jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint kezeli. Ha Ön mégis úgy ítéli meg, hogy jogai sérülnek és tiltakozása nem talált elfogadásra, akkor az adatkezelő ellen polgári pert kezdeményezhet az Ön választása szerint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken vagy hatósághoz fordulhat. Hatósági bejelentéssel Ön vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozva, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

A törvényszékek felsorolása és elérhetőségei megtalálhatók az alábbi linken: http://birosag.hu/torvenyszekek

A hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu